عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع):

پرونده مبادی فقه محیط زیست و منابع طبیعی/6

اشاره: آینده‌پژوهی موضوعی است که در دهه‌های اخیر بسیار موردتوجه قرار گرفته و حتی رشته‌های دانشگاهی در سطوح دکترا برای آن طراحی شده است. یکی از مهم‌ترین کارهایی که دررابطه‌با فقه‌های نوپدید لازم است صورت پذیرد، آینده‌پژوهی مسائل این ابواب … ادامه