پرونده مبادی فقه محیط زیست و منابع طبیعی/۳

اشاره: دررابطه ‌با حقوق حیوانات، سال‌هاست که مطالب مختلفی از جانب طرفداران حقوق آنها مطرح می‌شود. یکی از اعتراضات آنها به فقها این است که چرا ایشان فتاوای صریح و روشنی برای مقابله با حیوان آزاری و رعایت حقوق حیوانات … ادامه