پرونده مبادی فقه محیط زیست / ۲

مراد از فقه محیط زیست و ابعاد و گستره آن را به صورت دقیق بیان کنید. حسینی: یکی از مباحث مهم فقه در تاریخ فقه، تبویب ابواب فقهی است؛ اما می‌بینیم این تبویب همواره دستخوش تحول و تغییر بوده است. … ادامه