محمد صادق لیراوی

مبادی فقه هنر/7

نقش موضوع‌شناسی در فقه هنر چیست؟ لیراوی: در هر بابی از ابواب فقه، موضوع‌شناسی حائز اهمیت است؛ چون احکام، تابع موضوعات و اسماء هستند و تا موضوعات و اسماء دقیقاً مشخص نشده باشد آن حکم در جایگاه واقعی خودش قرار … ادامه