مدیر کتابخانه تخصصی فقه معاصر عنوان کرد:

– درباره کتابخانه پژوهشکده فقه معاصر توضیح بفرمائید که از چه تاریخی فعالیت خود را آغاز کرده است ؟ کتابخانه از اردیبهشت ۱۴۰۱ بعد از جلسات تخصصی پیرامون نرم‌افزار و اینکه چه نوع منابعی در اولویت تهیه و خرید باشد … ادامه