پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر

محمدجواد فاضل لنکرانی

محمدجواد فاضل لنکرانی

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

ابوالقاسم علیدوست

ابوالقاسم علیدوست

رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم
و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

محمد عندلیب همدانی

محمد عندلیب همدانی

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

سید مجتبی نورمفیدی

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

احمد مبلغی

احمد مبلغی

رئیس شورای دین‌پژوهان کشور
و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

مجتبی الهی خراسانی

رئیس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی
و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد

محمود حکمت‌نیا

عضو هیئت امناء و هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مسیح بروجردی

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

 احمد واعظی

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
و استاد خارج فقه حوزه علمیه قم

مصطفی دُرّی

قائم‌مقام و معاون پژوهشی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم