در پژوهشگاه فقه معاصر برگزار شد

نشست  علمی باعنوان «مدل حل مسئله در احکام فقهی ناسازگار با حقوق شهروندی زنان» با تاکید بر موضوع ازدواج باکره  از سوی گروه فقه حقوق و تکالیف شهروندی پژوهشگاه فقه معاصر و با ارائه‌ی سرکار خانم دکتر زهرا اخوان صراف … ادامه