فراخوان حضور در میزگرد قانون اراضی اسلامی

میزگرد قانون اراضی اسلامی، روز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ به صورت برخط به همت دانشگاه هاروارد آمریکا برگزار می گردد.

تمرکز این میزگرد بر تفسیر و انطباق قانون اراضی عثمانی در دولت های حاکم یا دولت های جانشین در قرن نوزدهم است. مشخصا طی میزگرد بر شرایط یونان پس از جنگ استقلال (۱۸۲۱-۱۸۳۰)، وضعیت بوسنی و هرزگوین، صربستان و بلغارستان پس از معاهده برلین (۱۸۷۸)، پرداخته خواهد شد.

هدف این بحث درک تداوم و تغییر بین نظام حقوقی عثمانی و دولت جانشین با تحلیل تعاملات بوروکراتیک و استفاده از منابع حقوقی عثمانی و اروپایی با تاکید براسلام  است.

میزگرد قانون اراضی اسلامی، از ساعت ۲۱ به وقت تهران در پلتفرم زوم برگزار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به پیوند زیر مراجعه کنید.

فراخوان حضور در میزگرد قانون اراضی اسلامی

میزگرد قانون اراضی اسلامی، روز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ به صورت برخط به همت دانشگاه هاروارد آمریکا برگزار می گردد.

تمرکز این میزگرد بر تفسیر و انطباق قانون اراضی عثمانی در دولت های حاکم یا دولت های جانشین در قرن نوزدهم است. مشخصا طی میزگرد بر شرایط یونان پس از جنگ استقلال (۱۸۲۱-۱۸۳۰)، وضعیت بوسنی و هرزگوین، صربستان و بلغارستان پس از معاهده برلین (۱۸۷۸)، پرداخته خواهد شد.

هدف این بحث درک تداوم و تغییر بین نظام حقوقی عثمانی و دولت جانشین با تحلیل تعاملات بوروکراتیک و استفاده از منابع حقوقی عثمانی و اروپایی با تاکید براسلام  است.

میزگرد قانون اراضی اسلامی، از ساعت ۲۱ به وقت تهران در پلتفرم زوم برگزار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به پیوند زیر مراجعه کنید.

https://harvard.zoom.us/webinar/register/WN_Gvrktzz4RJy8u83p7ZaA7w#/registration

https://harvard.zoom.us/webinar/register/WN_Gvrktzz4RJy8u83p7ZaA7w#/registration

پاسخ دهید